Asielblog 2010 -2012 – Archief

Woensdag 25 april 2012 Val kabinet => menselijker asielbeleid!
Dat kan niet missen. PVV-beleid was: schrik aanjagen – latijn: terror, terreur! Nu kan het weer menselijker. Dat is niet automatisch goed genoeg. Ik wil 2 punten noemen voor snelle verbetering.
1. Asielzoekers uit Syrie, mensen uit religieuze minderheden en die gevlucht zijn voor eer-gerelateerd geweld.
Nu is er 2x een half jaar uitstel vertrek gegeven. Maar: wanneer kunnen ze terug? Weer en weer en weer uitstel betekent: zij blijven in angst en onzekerheid – wij houden een grote belasting van politie, ambtenaren, rechtbanken en hoge kosten van opvang. Geef die mensen verblijf, dan hebben ze weer een toekomst, kunnen ze aan het werk, en wordt er een enorme bezuiniging ingeboekt op het apparaat van de IND en het werk van veel ambtelijke diensten.

2. Ex-AMV’s, ex alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
Velen hebben korter of langer verblijfsvergunning gehad. Ze zijn volledig vernederlandst na 5 tot 15 jaren! Velen lijden onder hun oorlogservaringen. Die soms veel langer duurden dan de uitzendtijd van onze vredes-soldaten. Sommigen hebben het geweld niet verwerkt, schelden bij een conflict politie uit en krijgen een strafblad. In plaats van behandeling van hun trauma’s. Voor onze eigen 1940-45-mensen zijn we rond 1970 met hulp begonnen! Moeten de oorlogsslachtoffers die nu bij ons “te gast” zijn ook 25 jaar wachten? Of geven we hen verblijf? en kans op – gedeeltelijke – genezing? en kans op een bijdrage aan onze samenleving, die hen “heeft opgevangen”?

Zondag 20 feb 2012 Vergeten PTSS: er zijn meer mensen dan soldaten en agenten!
Brandpunt over Trauma. Dat is meer dan alleen de vuurwerkramp. Nu is er aandacht voor agenten en vredessoldaten. Hoe lang nog wachten tot we onze oorlogs-slachtoffers zien? bij onze asiel-jongeren. Vaak hebben ze meer mee-gemaakt dan wij kunnen geloven.

Dat verwacht je niet: gewone goede politiemensen die kapot gaan door hun werk. Door wat ze meegemaakt hebben, ongelukken gezien, zelfmoorden, wat dan ook. Brandpunt-tv vertelde er zojuist over. Verhalen die indruk maken. Ik kijker begrijp dan niet, hoe deze agenten behandeld worden door hun directe chefs en het hele apparaat daarboven.

Militairen op vredesmissie hebben dat soms ook. Je zal maar in Afghanistan, Congo, Irak tussen de gewonden en doden hebben moeten helpen. Daar kun je geestelijk aan kapot gaan. Voor soldaten is er nu een wet gemaakt voor medische en sociale opvang. Gelukkig roept Brandpunt op: dat moet ook voor politiemensen.

Dan denk ik aan andere vergeten mensen, die hetzelfde meemaken. Dat zijn sommige asielzoekers, gevlucht uit de oorlog in hun land. Als kind hun ouders hebben zien vermoorden. Gevangen genomen door een of ander van de strijdende partijen. Mishandeld en gedwongen tot meewerken. Die oorlog zit nog in hun hoofd, in hun hart, in hun gevoel van in de steek gelaten zijn, in hun woede om wat ze hebben meegemaakt.

Voor hen gelden precies dezelfde overwegingen. Zij hebben – als mens – recht op medische en sociale hulp. Om hun leven weer op de rails te krijgen, om te leren met hun ervaringen te leven. Om weer enigszins een normaal leven te kunnen opbouwen. Wat geldt voor mensen die militair zijn, voor mensen die politie zijn, moet ook gelden voor mensen die gewoon maar mens zijn. En die ook zulke dingen – of soms veel ergere – hebben meegemaakt. Ik wil Brandpunt -en ieder weldenkend mens in ons land – oproepen: ook een wet voor alle asielzoekers met aantoonbare PTSS.

22 dec 2011. Toch maar een ondertekening op http://www.kinderpardon.nu/petitie.php.
Het is wel een emotionele korte termijn-aktie, maar voor een aantal kinderen toch een oplossing. Ik zie de tekorten, daar werken we aan. Tot dan is dit beter dan niets. Op de website van Trouw heb ik het volgende commentaar geplaatst:
Jan H.C.Velterop, 1936, Enschede. Ik teken, helpt aantal mensen. Wet- en regelgeving is nodig op basis Mensen- en Kinderrechten. Ik zag velen die 1940-45 overleefden. En velen die aan rampen, oorlog en geweld ontsnapten. Die trauma’s bepalen hun leven totaal. Weet bijna niemand iets van. Onze procedures zijn wreed, onzorgvuldig en onrechtmatig, oa door grove onkunde van het IND-apparaat. Kennis bij Missie en Zending en Wetenschap wordt nu niet gebruikt voor menswaardig beleid. Nu eerste opgave.

Op Facebook schreef ik bij: waar ben je mee bezig? Kommentaren plaatsen n.a.v. het tekenen van de petitie voor “kinderpardon”. Wel een beetje ongelukkig georganiseerd. En verre van voldoende. Als het voor een paar kinderen helpt is het al ok?, want “wie één mens redt of helpt, redt of helpt de mensheid”, dus de wereld. Ondertekenen heb ik net gedaan. Met een kommentaar bij het artikel in Trouw. Dit is trouwens met hele rij andere kommentaren verdwenen.

Zondag 5 november. Vragen aan Leers zijn niet doorgegaan.
Hij was op laatste moment verhinderd. Ik heb ze achtergelaten bij de mensen van Inlia en Kerk in Aktie, om ter sprake te brengen bij hun kontakten. Zal wel even duren voor ik daar wat van hoor.

Vrijdag 4 november op LinkedIn. Ik ga minister Leers vragen over mensen, die zonder schending van de mensenrechtenverdragen niet terug kunnen.
Is het niet realistisch hen een definitieve verblijfsvergunning te geven? Dan wordt hun leven normaal, met normale vooruitzichten. En kunnen ze bijdragen aan onze samenleving.

Wij sparen enorme kosten uit: van IND-apparaat – apparaats- en bijstands-kosten van gemeenten – kosten van rechtbanken en rechtshulp – kosten van de gezondheidszorg – kosten van burgerlijke vrijwilligersorganisaties.
En moreel zijn we weer normaal geworden: mensen met realistisch gezond verstand én een hart.

Dinsdag 1 november reageer ik op de Volkskrantsite.
Leers erkent: procedures van 8 of 12-14 jaar zijn onmenselijk. Hij vergeet: uitvoering door minister + IND is vaak oorzaak. Dossiers staan vol met traagheid en fouten. Is uitzetting niet mogelijk, dan wordt “buiten schuld niet kunnen vertrekken” niet erkend. Want dat geeft verblijfsvergunning. Beleid maakt vaak lange procedures.
Minister: “ik voer de wet uit”. Dat is niet waar. Hij gebruikt binnenlandse afspraken om internationale verdragen NIET uit te voeren. Hij kàn rechten vóór laten gaan.

Donderdag 27 oktober 2011. Leers: lef? of laf?

Laf = beroep op bestaand beleid, dus “Mauro, WEG JIJ!”. Lef = Mensenrechten als basis nemen. Conventie van 1989 Art.6 zegt: staten moeten tot het maximum de ontwikkeling van het kind verzekeren. Dat is NIET: tot 18 blijven en in angst wachten op uitzetting als 18e verjaarskado. Zulke onzekerheid is slecht voor elk normaal kind. Gezond verstand zegt dan: Mauro welkom, blijf!
Dit geldt ook voor alle andere Mauro’s. Waarschijnlijk zijn een aantal van hen ook slachtoffer van mensenhandel. De beweerde aanzuigende werking is onzin: de honderdduizenden zitten in kampen in Afrika en Azie. Onze levensstandaard van 10-20 jaar geleden was toen al de beste van de wereld. We krijgen van een paar duizend echte asielzoekers geen armoe. De criminelen die we moeten weren komen al lang met echte visa, hebben verblijfsvergunningen. Voor zulken heeft de PVV gelijk, laten ze die aanpakken met alle illegale zakenpraktijken. Enschede 27 oktober 2011, Jan H.C.Velterop op Facebook.

Denkend over Mensenrechten ←—-→ Leers schrijf ik: Leers: LEF? of LAF? Laf = beroep op bestaand beleid, dus “Mauro, WEG JIJ!”. Lef = Ga uit van Mensenrechten. Staten moeten maximaal de ontwikkeling van het kind zeker maken. NIET: tot 18 blijven en in angst wachten op uitzetting bij 18. Erg slecht voor een kind. Gezond verstand zegt: Mauro welkom, blijf!
Aanzuigende werking: onzin, de massa zit in Afrika-Azie. We zijn al lang de rijksten van de wereld. Criminelen hébben visa en verblijfsvergunningen. Laat PVV die aanpakken met hun illegale praktijken.
Enschede 27-10-2011 Jan H.C.Velterop op LinkedIn.

Zondag 16 oktober 2011: WELKOM RUUD LUBBERS ..
bij onze “vluchtelingenfamilie”. Hij noemt asielzoekers “de-moeite-waard-mensen”. Hij begrijpt zelf niet dat hij “zó boos” is geworden. Om wat regering hen aandoet. Man, dat siert je. Het beleid is steeds meer schrik aanjagen. Terror in het latijn, = terreur! terroristisch dus.
Lubbers zegt: snel besluit – max 3 jaar – is enorme bezuiniging. Als PVV dat begrijpt, willen zelfs zij een nieuw pardon! We hebben nu elke dag ~duizend asielzoekers in strenge gevangenis. Kosten ~180 euro per dag. Komt bij: rechtbanken, advocaten, medische kosten + veel ambtenaren. En kleine criminaliteit van de slachtoffers omdat ze moeten eten. Wanneer krijgt de Tweede Kamer het licht? Laat Spekman en geestverwanten oplossingen bedenken. Wreder dan nu kan hun beleid niet worden, beter wel.

Dinsdag 11 oktober 2011: BRAIN DRAIN.
Leers op TV: migranten zijn welkom ALS wij hun kennis nodig hebben; het gaat om ons belang! 20 jaar geleden zeiden we: dat is braindrain, we “stelen” de beste talenten, die de mensen in ontwikkelingslanden zelf hard nodig hebben. Misschien was Leers nog te jong?
Geen woord over mensenrechten van wie hij “illegalen” noemt. Terwijl die direkt een bijdrage kunnen leveren aan onze nederlandse samenleving. Wat nu gedaan wordt door mensen uit Oost Europa. Als ze mogen blijven. Is meteen een hele grote kostenpost bij IND, politie en overheidsdiensten veel kleiner, genormaliseerd.

Maandag 10 oktober 2011: MIGRANTEN ZIJN AL HIER!
Ik meld op Facebook: druk over Asielzaken. Zaterdagkrant PVV over Leers: “onzin”. Leers is nu juist zinnig: we hebben migranten nodig! Onverwacht uit deze hoek.
Krant vandaag: oproep Syrische dissident om Assad te verdrijven. Mijn conclusie voor Leers: zet moratorium op beoordeling om in een verblijfsvergunning. Een ding is duidelijk, terugsturen is voor velen: Terug naar een hel vol gevaar. Dat wilden we niet in 1940. Ook niet tijdens de Koude Oorlog. Waarom accepteren we die mensen nu niet?

Donderdag 28 juli 2011. OVER ZELFMOORD van RASUL uit Afghanistan.
Hij verdronk zich op 8 mei in Vught. Reactie op Uitgesproken EO. “Derde wanhoopsdaad van een asielzoeker in korte tijd. Waarom doet hij dat? Voorgeschiedenis: enorme ellende. Denk aan “onze oorlog”: pas na 25 jaar ontdekten we wat geweld doet met ons gevoel en onze hersens. Eind jaren 60 kwam de WUV, wet uitkering vervolgingsslachtoffers! Tien jaar gesprekken voor hun erkenning. Voor menigeen te laat!

Veel asielzoekers komen uit oorlog en geweld. Wij erkennen hen niet. De IND zegt gauw “ongeloofwaardig”. En de minister: “we zijn zorgvuldig”; óf hij liegt tegen beter weten in óf hij is “schuldig onwetend”.

Geen normaal leven: ge-isoleerd in AZC’s of op straat gegooid. Vrijwilligerswerk, scholing, inburgering, bezigheid: mag niet. IND kent geen Centrum 40-45 of Sinai-Centrum. Opvang wel voor onze getraumatiseerde soldaten van vredesmissies, die zijn echte mensen-slachtoffers!

Ruud Lubbers betoogde vorig jaar: een procedure moet na 3 jaar afgesloten worden. De psychiater zegt vanavond hetzelfde. Onze behandeling van asielzoekers maakt trauma’s erger. Dat is een vorm van psychische mishandeling, we kunnen het zelfs marteling noemen.

Marteling is toch misdaad? De Strafwet verbiedt en straft dat toch? Is de minister en de Tweede Kamer dan medeplichtige? die t.z.t. voor de strafrechter moeten komen? Of voor een Internationaal Hof voor misdadig weigeren van hulp? Duidelijk is: ons systeem is een martelsysteem. Vraag: hoe kunnen we dat inzien? en verhelpen?”

dinsdag 19 juli 2011 schrijf ik op de website vande IKON over Spraakmakende Zaken van gisteravond.
ASIELZOEKERS IN PSYCHISCHE NOOD Asielzoekers, indrukwekkende mensen met hun “levensmoed uit het ongerijmde”. Ik heb persoonlijk ervaring met zo’n 20-30 mensen, velen van hen gewoonweg oorlogsslachtoffer. Hun procedures zijn vaak volstrekt onredelijk, IND zegt b.v. zonder argumenten “niet geloofwaardig”. Minister zegt procedures zijn zorgvuldig. Dat is gewoon niet waar, als hij het niet weet, is het schuldige onwetendheid.
Wat IND doet is psychische mishandeling, waarmee men soms (bewust?) probeert mensen de dood in te drijven in hun herkomstland of hen feitelijk drijft tot wanhoop en in extreme gevallen tot zelfmoord. Is deze psychische terreur geen misdaad? soms zelfs vergelijkbaar met wat in dictatoriale gevangenissen gebeurt?
Na zijn Hoge Commissariaat zei Ruud Lubbers vorig jaar: na 3 jaar moet het afgelopen zijn! Wijsheid. Ik meld me graag aan voor zijn werkgroep, die iedereen daarvoor politiek gaat mobiliseren. En gaat studeren op strafbaarstelling van psychische marteling door overheidswetten en -regels.

05 juli 2011 13:15 schreef ik over de brief van Hulporganisaties en Juristen over de
ZELFVERBRANDING VAN DE IRANIER RASUL OP DE DAM:

“Heel blij met deze brief. Mijn persoonlijke woede over vele onrechtmatigheden tegenover asielzoekers maakt het mij vaak moeilijk correct te reageren.
In aanvulling op het voorgaande moge het volgende dienen. De minister spreekt voortdurend over “zorgvuldige procedure”. Al zou dit nu opgaan, lezen van oudere gehoor-verslagen (o.a. voor mensen die al 7 a 12 jaar hier zijn) toont duidelijk onzorgvuldigheid + gebrek aan kennis. De bewering van de minister is duidelijk onwaar, gebrek aan kennis? onzorgvuldigheid?
Ook ontbreekt het de minister en IND volstrekt aan kennis, wat oorlogstrauma’s voor gevolgen hebben. Er zijn geen lessen getrokken uit de ervaringen met de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers voor onze eigen oorlog. Die trauma’s bleken 10-tallen jaren door te werken, mensen kúnnen vaak niet praten over alle gruwelijks dat ze meegemaakt hebben. Dat geldt nu net zo goed voor gedwongen kindsoldaten uit Sierra Leone. Maar wat ze bij binnenkomst niet kónden vertellen, mogen ze later nooit meer aanvullen! Zorgvuldig? Volgens onze mensenrechtnormen?

In dit soort zaken komt bij mij soms de vraag op: is dit nu echt onkunde? of moeten we soms zelfs aan kwade trouw denken? Dit wil ik eigenlijk niet geloven. Maar ik zie ook niet dat de Mensenrechten het uitgangspunt zijn bij de behandeling van asielzaken. De pretenties van Donner en Leers zien er erg ongeloofwaardig uit. Ik hoop dat ik me vergis.”

ONZE JONGE ASIELZOEKERS IN ENSCHEDE.
Lees hun verhaal van feb 2011. Verkoop van Schilderijen gaat door. Zie foto en prijzen: schilderijen-verkoop.

vrijdag18 februari 2011: AMNESTY.
Positief bericht dat er 35.000 handtekeningen zijn voor de ambassadeur van Egypte.
Resultaat: voorvechters van vrijheid zijn weer vrijgelaten. De ambassadeur brengt de vraag van Amnesty over: stel strenge straf op mishandeling door soldaten. Er zijn velen mishandeld tijdens de demonstraties.

Donderdag 17 februari 2011: BUITEN SCHULD.
Mensen zijn buiten hun schuld nog hier. Regering jaagt hen de straat op, zo de criminaliteit in. Want ze moeten eten .. zonder geld. Kerken zeggen “er is geen oplossing”. Die is er wel: geef humanitaire verblijfsvergunning. Volgens Mensenrecht-verdragen! Kijk mee met de Kerken in Ter Apel.

Maandag 20 december 2010: ZINLOOS GEWELD.
Op Facebook schrijf ik:
Trouw meldt: de Ombudsman noemt geweld tegen gevangen vreemdelingen, die 18 feb 2009 staakten: “voorstelbaar”; hij “veroordeelt optreden” van Justitie wegens “schending van recht” zonder “wettelijke basis”.
Konklusie: Justitie Nederland Crimineel!? moet dat niet gestraft? Met schadevergoeding voor slachtoffers, zonder een enkel misdrijf of overtreding? moeten we dan niet naar de rechter?

MIJN REACTIE naar TROUW op “Gevangenis Schiphol zat fout”:
Justitie Nederland Crimineel! Zo leest een normaal mens in Trouw van vandaag over Gevangenis Schiphol!
De Ombudsman bespreekt het geweld tegen vreemdelingen, 18 feb 2009. Hij vindt dat deze mensen terecht staakten: “voorstelbaar”.
Hij gaat verder met krasse taal: “veroordeelt optreden” van Justitie wegens “schending van recht” zonder “wettelijke basis”. Hij vindt hun behandeling gelijk aan die van gestrafte criminelen.

Wat Justitie zegt over isolatie is oncontroleerbaar. De ombudsman kan daar amper tegen in gaan, “is het daarmee eens”. Hij kan niet onderzoeken hoe verantwoord die bewering is. Justitie-mensen hebben net zo goed last van beroepsblindheid e.d., net als iedereen. Premier Ruud Lubbers wist ook niet genoeg van vluchtelingen. Zijn ogen gingen gelukkig open als Hoge Commissaris. De beweringen van Justitie, hier de leiding van Schiphol-Oost, mogen best wat critischer onderzocht worden.

Normale vraag van een burger zou zijn: moet zulke criminaliteit niet aangeklaagd voor de strafrechter? En moeten advocaten geen schadevergoedingen eisen voor de slachtoffers? Deze mensen zijn bovendien gevangenen zonder een enkel misdrijf of overtreding. Ja toch? Als dit juist is, moeten we dan niet naar de rechter? Jan Velterop, Enschede. Zulke reacties wil Trouw blijkbaar niet opnemen.

Zaterdag 11 december 2010 BEVRIJDING uit handen van .. .. de NEDERLANDSE STAAT, in de vorm van IND.
Een beschermeling van mij is bijna twee weken geleden gevangen gezet in opdracht van de IND. Ik was erbij, maar dat mocht niet baten. Geen enkele geldige reden. De man heeft alleen geen verblijfsvergunning. Er loopt nog een beroep bij de rechtbank. Bovendien kan hij niet uitgezet worden. Zijn land werkt sowieso niet mee. Dat hebben rechtbanken de laatste paar maanden al minstens 3x vastgesteld. Ofwel: het is volslagen willekeur. Met een sterk terroristisch effect op de slachtoffers. omdat er geen enkele wettelijke rechtvaardiging is.

Het Europese Hof heeft Nederland al meermalen terecht gewezen. Ook rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch beschuldigen Nederland van schending van Mensenrechten. Ik vrees dat de huidige regering terroristisch gaat worden. Maar vandaag gelukkig een goed bericht: de man is gisteren vrijgelaten en kwam mij vertellen hoe het hem vergaan is.

27 november 2010 ASIELZOEKERS WORDEN ILLEGAAL.
Dat moet het nieuwe beleid worden. Goed werk van Kerk In Actie (Protestantse Kerk): http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Actueel/Nieuws/Teken-tegen-strafbaarstelling-illegaal-verblijf–n6348! Heb ik al gedaan, maar ik lees er nog niet veel over in de krant. Toch maar even aanbevelen, als je je “mens” wilt voelen. Op de site van INLIA vind je 12 goede argumenten http://www.inlia.nl/news/show/teken-tegen-strafbaarstelling-illegaal-verblijf.

23 november 2010 NU WEER DRUK bezig met ASIELZOEKERS.
Na 2 weken taxonomische gastresearch in Berlijn.
Voor meerdere mensen is hun opvangproject nu aan het eind. Dat geeft onzekerheid en schrik. Sommigen kunnen misschien terug. Voor anderen is dat – buiten hun schuld – volstrekt onmogelijk. Hen gerust stellen is onbegonnen werk voor ons als begeleiders. Onze regering weigert een verblijfs-vergunning aan degenen die wel terug zouden willen maar niet kúnnen . Dat is onrecht. In strijd met de mensenrechten. Die hebben we wel getekend! Maar dóen .. ho maar.

20 november 2010 GEEN MENSENRECHTEN.
Heel veel gehannes met en over vluchtelingen is puur misdadig. Schending van normale mensenrechten. Door autoriteiten, regeringen, ministeries. Protesten lopen vaak dood in de burokratie. Ook als ze komen van gemeenteraden en burgemeesters. Of van kamerleden en vooraanstaande politici. Of van mensen-rechten-clubs als Amnesty, Human Rights Watch. Of van kerkelijke clubs als Mensen met een Missie en Kerk In Actie. Of van de UNHCR, de Verenigde Naties.

2010 2 juni 2010 Jan tot Rob Wouters: ENE ILLEGAAL IS DE ANDERE NIET!
Mensen zonder geldige verblijfstitel hebben vaak w?l ?rechtmatig verblijf?, als zij nog wel in een procedure zitten, maar het rijk hen geen recht op voorzieningen geeft. Rob, deze mensen zijn niet “per definitie crimineel”; bedelen is niet crimineel en dat doen ze voornamelijk bij landgenoten. Er zijn nog honderden zogenaamde “illegalen” die echt gevlucht zijn voor geweld, ik ken er persoonlijk tientallen
Ze zijn hier o.a. door slordige behandeling van hun verhoor, door onkunde van IND-ers, door onjuiste wetgeving, door de onmogelijkheid terug te keren naar het land dat hun familie uitmoordde en dat weigert hen terug te nemen, door de weigering van de regering de “buiten schuld” van deze mensen te erkennen. In veel rechtzaken krijgen ze gelijk tégen de besluiten van de IND in.

Rob, je bezwaren tegen criminele immigranten deel ik. Die mogen en moeten weg. Bedenk wel: ze zijn hier omdat velen onder ons van hen profiteren, met zwart werk bv. Het is uiterst onredelijk en leugenachtig álle vluchtelingen en immigranten op één hoop te smijten als gemene profiteurs. Velen maken terecht aanspraak op onze hulp. Dat is de basis van de Spekman-motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen.

5 mei 2010 op Facebook: WIJ ZIJN ONGELOOFLIJK WREED
Mijn laatste ingezonden stuk over vluchtelingen: Ik lees “De Laatsten van Trouw”. Hun oorlog is niet voorbij, nog steeds een trauma. Na 65 jaar vrede, groeiende welvaart en mogelijkheden. Onze jonge asielzoekers hebben soms erger meegemaakt, kúnnen hun verhaal niet goed doen. Hen laten blijven is zaak van humaniteit én recht.
De minister zegt: “we hebben alles zorgvuldig beoordeeld en u mag niet blijven”. Zonder te beseffen dat hij liegt. Hij praat zijn IND-mensen na, ook zónder benul wat oorlog doet met je ziel, je gevoel .

Mensen dreigen ten onrechte uitgezet te worden. Op papier lijkt het rechtvaardig. Meermalen is het juridische fictie, zelfs grove onwaarheid. De minister kan leren van fatale rechterlijke vergissingen als Lucia de Berk, de Puttense moordzaak enz. Heeft hij toen ook gezegd: mensen moeten geen tegengesteld signaal afgeven? Zijn redenering gaat in asielzaken evenmin op. Daarom moeten wij als burgers een uitwijkmogelijkheid bieden.

Mei 2010: Het moet nu maar.
Mijn belevenissen met asielzoekers en vluchtelingen opschrijven.
Leerzaam. Wat gebeurt er allemaal? We weten te weinig. Iedereen weet te weinig, want: “ik kan het me niet voorstellen!”. Lees .. stel het je voor .. denk: “wat zou ik vinden?”. Dan ga je wél weten.

Eind sept 2009: druk in de weer met Platform Vluchtelingen & Asielzoekers Enschede NL. We moeten een nieuwe orientatie vinden: meer gericht op formeel nog illegalen, die niet terug kunnen: 100% rechtelozen! procedure mogelijk? terugkeer? WAT DAN?